De fractie van Kern Bergen heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders van Bergen wordt opgeroepen om op korte termijn te komen met een actieplan waarin wordt aangegeven hoe verdere leegstand in winkelcentrum Mosaique te Nieuw Bergen kan worden voorkomen, en welke acties worden ondernomen om reeds leegstaande winkels weer bezet te krijgen, in welke vorm dan ook.

De overige fracties in de Bergense gemeenteraad bleken geen interesse te hebben in het steunen van deze motie, zo bleek dinsdagavond.
De VVD-fractie meldde dat Bergen al deelneemt aan een proefproject van de Provincie Limburg dat winkelleegstand wil aanpakken.

PK vroeg zich af of het college mogelijk al bezig is met plannen in deze richting en het CDA gaf toe dat de intentie van de motie goed is, en wilde ook weten of hier al aan wordt gewerkt door het college.

Volgens verantwoordelijk wethouder Splinter gaat het hier om een gevoelig en kwetsbaar dossier.
Hij wil plannen en voornemens vooralsnog niet in het openbaar delen en stelde daarom voor om een besloten bijeenkomst voor de fracties te houden waarin een en ander zal worden toegelicht.

Splinter meldde verder dat een deel van het ambtelijk apparaat van de gemeente Bergen bezig is met de problematiek van winkelleegstand.
Daarbij wordt samengewerkt met de Provincie Limburg.