Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer hebben deze week de begroting 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

De begroting 2018 inclusief meerjarenperspectief 2019-2021 is structureel en reëel sluitend.
De financiële positie van de gemeente Boxmeer is stabiel en voldoende.

Het gaat beter met de Nederlandse economie.
Dit is ook merkbaar in de gemeente Boxmeer.
Er wordt beduidend meer bouwgrond verkocht.
De opbrengst van leges voor omgevingsvergunningen stijgt flink.
Het aantal vacatures neemt toe en het aantal WW-uitkeringen daalt.

De begroting 2018 van de gemeente Boxmeer heeft als thema “BOXMEER 4.0”.
Belangrijke actiepunten voor 2018 zijn onder meer: uitvoering van de projecten uit de uitvoeringsagenda Land van Cuijk, stimulering van de bouw van

levensloopbestendige woningen en uitvoering van projecten uit het duurzaamheidsplan.

In het investeringsprogramma 2018 is onder andere ruimte opgenomen voor de toegankelijkheid van accommodaties voor gehandicapten, verbetering
van jongerencentrum Gryphus in Vierlingsbeek, nieuwbouw van de brandweerkazerne Oeffelt,
de reconstructie van de Molenstraat/Cuijkseweg te Oeffelt en maatregelen in het kader van informatieveiligheid.

De OZB stijgt in 2018 niet, de tarieven reiniging en riool wel.
Dit wordt met name veroorzaakt door de uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast en door verduurzamingsmaatregelen bij het inzamelen van huisvuil.

De gemiddelde belastingdruk stijgt daardoor in de gemeente Boxmeer in 2018 licht ten opzichte van de inflatie.

De definitieve gemeentelijk tarieven voor 2018 worden in de raadsvergadering van 14 december aanstaande vastgesteld.