Op de agenda van de gemeenteraad van Boxmeer staat vandaag het vaststellen van de begroting 2016.

De VVD-fractie dient een amendement in waarbij wordt voorgesteld om de onroerendezaakbelasting niet te verhogen met 3 procent, zoals burgemeester en wethouders willen.

De VVD vindt dat financiële tegenvallers niet direct op de burgers moeten worden afgewenteld, maar dat eerst gezocht moet worden naar bijstellingen in het beleid.

Bovendien blijkt uit de septembercirculaire dat de gemeente Boxmeer van het Rijk een aanzienlijke verhoging van de algemene uitkering in de komende jaren mag verwachten.
En dus is een verhoging van het tarief van de OZB niet nodig.