De gemeenteraad van Bergen vergadert dinsdagavond 24 september weer in het gemeentehuis te Nieuw Bergen. Op de agenda staat onder meer een Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Koekoek 38 in Siebengewald. Aan de Koekoek 38 is jarenlang een agrarisch bedrijf actief geweest. De locatie is verkocht en de nieuwe bewoners willen hier als nevenactiviteit naast het wonen een deel van de agrarische bebouwing gebruiken als opslaglocatie voor het stallen van caravans.

Ook komt het Voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan ‘Samen verder’ Sociaal Domein 2019-2022 aan de orde. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is bepaald dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt met betrekking tot het te voeren beleid voor maatschappelijke ondersteuning, preventie en jeugdhulp. Dit plan beschrijft de beleidsvoornemens met betrekking tot door het gemeentebestuur te nemen besluiten of te verrichten handelingen om de inwoners zo veel mogelijk te laten participeren in de samenleving en onze jeugd veilig te laten opgroeien.

De CDA-fractie zal een amendement op het voorstel indienen. Doel is om de tekst in het voorstel deels aan te passen, en op te nemen dat “De gemeente actief de de dialoog met burgers en burgerinitiatieven opzoekt, en haar communicatie hierop inricht”.

Daarnaast zal de Bergense gemeenteraad een besluit nemen over het lidmaatschap van de Euregio Rijn Maas Noord. Uit het coalitieprogramma valt af te leiden dat regionale samenwerking belangrijk is mits dat een meerwaarde voor de gemeente Bergen heeft. De meerwaarde van lidmaatschap van de Euregio Rijn-Maas-Noord dient onderzocht te worden.

De raad van de gemeente Bergen wil, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019 besluiten om het lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Euregio Rijn-MaasNoord per 1 januari 2023 op te zeggen. De raadsvergadering begint dinsdag 24 september om 19:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Nieuw Bergen.