De gemeente Bergen is van plan om twee varkensstallen in de bebouwde kom van Siebengewald te kopen, de stallen te saneren en ter plaatse maximaal drie luxe woningen te bouwen. De totale kosten van het aankopen en slopen van de stallen op de locatie Gochsedijk 2b bedragen 450-duizend euro. De opbrengst van de verkoop van de bouwgrond zal voldoende zijn om de kosten te dekken.

Aan de Gochsedijk in Siebengewald is een varkensbedrijf met twee stallen gevestigd. Om te kunnen blijven voldoen aan alle milieuwetgeving zou de eigenaar van de varkenshouderij flink moeten investeren om het bedrijf rendabel te houden. Omdat de aanvraag voor bedrijfsuitbreiding aan alle wettelijke eisen voldoet heeft de gemeente Bergen ondanks bezwaren vanuit de buurt, de gevraagde omgevingsvergunning enkele jaren geleden verleend. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente moet berusten in de ontstane situatie vond het Bergense CDA.

Fractievoorzitter Jacob Knoops heeft daarom in de raadsvergadering van april 2016 een motie ingediend die het college van B&W opriep de mogelijkheid van sanering van het varkensbedrijf te onderzoeken, en een voorstel voor de gemeenteraad voor te bereiden. Deze motie kreeg unanieme steun van de gemeenteraad.

Met het voorstel van het college van B&W dat er nu ligt, is gevolg gegeven aan de wens van de gemeenteraad. Volgens CDA-fractievoorzitter Knoops hoort een intensieve veehouderij niet thuis binnen de bebouwde kom. De Hei in Siebengewald is de enige plek in de gemeente Bergen waar dit wel het geval is. De commissie Ruimte en Economie bespreekt het collegevoorstel in haar vergadering van 12 juni a.s.