De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg.

Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie.
In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast.
Om de bevers een geschikte leefomgeving te bieden en de schade te beperken, is een nieuw Faunabeheerplan Bever 2017-2020 opgesteld door de Faunabeheereenheid Limburg.

Het aantal bevers in Limburg neemt nog steeds toe.
Daardoor kan er meer schade en hinder door bevers ontstaan.

Buiten de kansrijke leefgebieden mogen betrokken instanties, zoals Waterschap Limburg, met een ontheffing maatregelen treffen om bij dreigende schade, als uiterste maatregel de bever te verwijderen.

Eerst wordt geprobeerd om het verblijf van de bever te ontmoedigen. Leiden deze maatregelen niet tot het gewenste effect, dan worden bevers verwijderd, om schade te voorkomen.
Als uiterste maatregel wordt gekozen voor het doden van de bever.

De Partij voor de Dieren gaat via Provinciale Staten van Limburg proberen om het doden van bevers tegen te houden.
Vorig jaar werd er door bevers in Limburg voor 600-duizend euro schade aangericht.