Staatsbosbeheer heeft voor de Maasheggen als eerste gebiedsproject in de provincie Noord-Brabant een subsidie ontvangen voor een kavelruilproject.

Deze kavelruilsubsidie van de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant, heeft als doel om in de Noordelijke Maasvallei gronden vrij te ruilen, voor de realisatie van het Natuurnetwerk Noord-Brabant, en om de agrarische verkaveling te verbeteren.

Een belangrijke doelstelling in het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei, is het herstellen van het Maasheggen landschap. De Maasheggen is een eeuwenoud heggenlandschap dat zich uitstrekt van Vierlingsbeek tot de Kraaijenbergse Plassen in Cuijk. Het is een keten van natuurgebieden langs de Maas, die samen grote cultuurhistorische waarde hebben.

Veel van de heggen zijn verdwenen of zijn beschadigd. De ambitie is om dit heggenlandschap te herstellen. Dit in combinatie met versterking van onder andere landbouw, en toerisme & recreatie.

In het gebied is een kavelruilcoördinator aangesteld die met grondeigenaren de mogelijkheden van kavelruil bespreekt. Aan eigenaren zijn concrete ruilvoorstellen gedaan, en de eerste overeenkomsten zijn al gesloten. Dit heeft al geleid tot de aanplant van nieuwe Maasheggen.