Ontwikkeling Maasdal Bergen

Gemeente Bergen wil dat het Maasdal zich ontwikkelt tot een aantrekkelijk en vitaal landschap.

Een gebied waar iedereen die zich daarbij betrokken voelt, trots op is en kan blijven.

Het Maasdal Bergen, het gebied tussen de provincialeweg N271 en de Maas, is een uniek gebied met maasheggen, terras- en steilranden, kwelgeulen, beekdalen, oude wegen en laanbeplantingen.
Op dit Maasdal komen veel ontwikkelingen af.
Er liggen bijvoorbeeld opgaven voor waterveiligheid, dijkversterking, rivierverruiming, natuur- en landschapsontwikkeling, recreatie en toerisme en gebiedsontwikkeling.

Gemeente Bergen heeft in overleg met overheden en belanghebbenden daarom een landschapsvisie voor het Maasdal ontwikkeld.
Doel ervan is het behouden en versterken van deze landschappelijke kwaliteiten, door richting te geven aan deze ontwikkelingen en ze op elkaar af te stemmen.
Het concept van deze visie ligt tot en met 26 december ter inzage in het gemeentehuis.
De concept-visie is ook digitaal beschikbaar via www.bergen.nl/landschapsvisie.
De ingediende zienswijzen gaat de gemeente vervolgens beoordelen en waar nodig wordt de concept-visie aangepast.
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de definitieve visie vast.

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van woensdag 27 november vindt onder meer een presentatie plaats over Landschapsvisie Maasdal Bergen.

Aanvang 19:30 uur in het Bergense gemeentehuis.
Belangstellenden zijn welkom.