Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen adviseren de gemeenteraad om de Ontwerp Woonvisie Gemeente Bergen 2017 – 2021 vast te stellen. Doel van de woonvisie is het realiseren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving die past bij de huidige en toekomstige vraag. Een omgeving waar iedereen, ongeacht leeftijd, mobiliteit of gezondheid, een passende woonvorm vindt.

Bij de voorbereiding van deze woonvisie heeft de gemeente Woningcorporatie Destion, de dorpsraden en andere partijen betrokken. Enerzijds om kennis en informatie op te halen, anderzijds om draagvlak te creëren.

Foto: destion