Het college van B&W van de gemeente Bergen heeft gisteren de concept-programmabegroting en meerjarenraming naar de gemeenteraad gestuurd.

Met de programmabegroting voor 2018 en verder is er opnieuw sprake van een meerjarige sluitende begroting. De door de raad en college vastgestelde ambities worden meerjarig door vertaald. De totale belastingdruk voor inwoners en bedrijven in de gemeente Bergen blijft op het hetzelfde niveau met een indexering van 1,3% voor de OZB.

Hierdoor hoort en blijft Bergen bij de gemeenten met de laagste lokale belastingdruk. Net zoals in de meeste andere Nederlandse gemeenten heeft ook de gemeente Bergen te kampen met tekorten in de jeugdzorg, die binnen de bestaande financiële ruimte opgevangen kunnen worden.

Tijdens de raadsvergadering van 13 november a.s.
zal de raad de begroting vaststellen.