De raadscommissie Bestuur en Financiën van de gemeente Bergen vergaderde donderdagavond 3 oktober weer in de raadzaal van het gemeentehuis te Nieuw Bergen. Er werd onder meer gesproken over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin zijn allerlei regels opgenomen waar inwoners van de gemeente Bergen zich aan dienen te houden. Zo ook bijvoorbeeld aan het actuele thema dat valt onder Bescherming van flora en fauna.

Daar is te lezen bij Artikel 4:20 over het Plukverbod paddenstoelen: Het is verboden ter bescherming van het natuur- landschaps- of dorps- of stadsschoon paddenstoelen te plukken of bij zich te hebben.
Het verbod is niet van toepassing: a. ten aanzien van door of met toestemming van de rechthebbende ter plaatse verkregen of van elders afkomstige paddenstoelen; b. als de in dit artikel bedoelde handelingen worden verricht in het kader van normale onderhoudswerkzaamheden; c. voor zover de Natuurbeschermingswet van toepassing is; d. voor zover het plukken van paddenstoelen gebeurt voor educatieve doeleinden, voor inventarisatie en voor beheerswerk.


FOTO: Melanie van den IJssel – Maasduinen in Beeld