Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray hebben een nieuw beleidskader ontwikkeld voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie voor de periode 2018-2021.

Met het nieuwe beleid wil het college de komende jaren extra investeren in de kwaliteit van het aanbod, het vergroten van het bereik, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het versterken van de aansluiting op het basisonderwijs.

Peuteropvang zal worden aangeboden aan kinderen van 2 tot 4 jaar op de plek waar nu een peuterspeelzaal is, en ook binnen de kinderopvang.

De gemeente Venray stelt wel eisen aan de kwaliteit van peuteropvang.

Aanbieders van peuteropvang die in aanmerking willen komen voor subsidie van de gemeente moeten uiterlijk per 1 januari 2020 voldoen aan de gestelde eisen.

Om de financiële drempel voor ouders te verlagen, stellen burgemeester en wethouders van Venray voor om op alle locaties te gaan werken met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage die gelijk is aan de ouderbijdrage voor ouders met kinderopvangtoeslag.

De gemeente verstrekt vanaf 1 januari 2018 alleen nog subsidie aan ouders met peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Daarnaast blijft de gemeente subsidie verstrekken voor het derde en eventueel vierde dagdeel voor peuters met een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie, ongeacht of ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Zo wordt gestimuleerd dat peuters met een risico op een taal-of ontwikkelingsachterstand, ook daadwerkelijk gebruik maken van de school.

De Venrayse gemeenteraad behandelt dit voorstel op 19 september aanstaande.