De dijkversterkingsplannen voor Belfeld, Heel, Nieuw Bergen en Kessel zijn een belangrijke stap verder in het proces. Voor deze trajecten is bekend waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt. Met één bijzonderheid: de voorkeur voor het dijktraject Kessel is om de dijk uit de Waterwet te halen. Dit proces wordt de komende periode in nauwe samenwerking met andere overheden en bewoners verder vorm gegeven. Najaar 2017 heeft Waterschap Limburg de voorstellen voor de vier dijktrajecten besproken met omwonenden tijdens informatieavonden. De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei sprak eerder haar bestuurlijke voorkeur voor deze dijktrajecten uit. Vandaag heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg de voorkeursalternatieven vastgesteld.

 

Voor Nieuw Bergen geldt nog een voorbehoud, gezien de behandeling van het voorkeursalternatief in de gemeenteraad op 7 februari aanstaande. Bij de uitvoering van het hoogwater beschermingsprogramma in Limburg gaan hoogwater veiligheid en versterking van de ruimtelijke kwaliteit hand in hand. Naast bescherming tegen hoogwater wil Waterschap Limburg de dijken ook goed inpassen in het landschap.

 

Bij alle dijktrajecten maakt Waterschap Limburg samen met de omgeving keuzes om de gebiedskwaliteiten te versterken. Morgenavond is er vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst over dijktraject Beesel in Eetcafé de Troubadour in Beesel.

 

In oktober 2017 is een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het deel ten zuiden van Ouddorp. Voor het deel ten noorden van Ouddorp waren nog twee alternatieven mogelijk. De huidige dijk versterken of de aanleg van een nieuwe dijk langs de dorpsrand. Beide trajecten hebben voor- en nadelen.

 

Het waterschap heeft beide alternatieven de afgelopen maanden verder uitgewerkt samen met de gemeente en omwonenden. Tijdens de informatieavond hoort het waterschap graag de reacties op deze verdere uitwerking.